Support / Terms and conditions

Oraime & Tiziano B

Ju ftojmë të rishikoni Kushtet e Përgjithshme të përdorimit, të cilat rregullojnë blerjen e produkteve Oraime përmes faqes sonë të internetit.

Adresa:

Oraime & Tiziano B / Dardani / Prishtine / Kosove

Ekipi i Mbështetjes së Oraime:

Email: info@oraime.com

1. Përshkrimi i Përgjithshëm 1.1. Faqja e Internetit

Faqja: www.oraime.com

1.2. Blerësi

Blerës: një person fizik i matur dhe që nuk vepron në kontekst të një profesioni ose biznesi, me të cilin Oraime bën një marrëveshje.

1.3. Porosia

Porosi: një marrëveshje midis Oraime dhe blerësit për furnizimin me një ose më shumë produkte që Oraime e ka pranuar si të tilla.

1.4. Produkti

Produkt: një produkt i Oraime i ofruar për shitje në faqen e internetit.

2. Zbatueshmëria 2.1. Ofertat në Faqen e Internetit

Këto Kushte & Kondicione aplikohen në të gjitha ofertat, porositë, blerjet dhe dërgesat e produkteve Oraime përmes faqes së internetit.

2.2. Aksesueshmëria e Kushteve

Këto Kushte & Kondicione janë të aksesueshme në faqen e internetit për blerësit në të gjithë botën.

2.3. Përdorimi i Kushteve

Duke porositur produkte Oraime përmes faqes së internetit, blerësi pranon këto Kushte & Kondicione.

2.4. Përditësimet e Kushteve

Oraime rezervon të drejtën për të përditësuar këto Kushte & Kondicione nga koha në kohë.

2.5. Disaçanse në Përkthim

Në rast ndonjë mos përputhjeje në versionet e gjuhëve, prevalevon versioni në anglisht.

3. Porositë në Faqen e Internetit 3.1. Disponueshmëria e Shërbimit

Oraime ofron dërgesën e të gjitha produkteve të disponueshme në faqen e internetit dhe në të gjitha vendet që mund të zgjidhen duke zgjedhur adresën e dërgesës. Para se të bëni një porosi në faqen tonë të internetit, ju lutemi sigurohuni se:

 • jeni mbi 16 vjeç,
 • jeni një konsumator (blerësi në kuptimin e prezantuar në nenin 1 të këtyre Kushteve & Kondicioneve dhe, pra, nuk jeni një përmesdorues i rregullt profesional).

3.2. Procedura e Porosisë

Të gjitha ofertat e Oraime përfshijnë një përshkrim të plotë dhe të sakta të produkteve të ofruara.

Çdo ofertë përmban informacion që e bën të qartë blerësit se cilat të drejta dhe detyrime janë të lidhura me pranimin e ofertës. Nëse një ofertë është e nënshtruar një periudhe të caktuar vlefshmërie, ose është nënshtruar disa kushteve të veçanta, kjo do të përmendet eksplikisht në ofertë.

Për të bërë një porosi, do të kërkohen detajet personale të blerësit. Detajet personale do të përfshihen më tej në bazën e të dhënave të Oraime për qëllim të përpunimit të porosisë. Detajet personale të dhëna nga blerësit do të përpunohen në përputhje me Politikën e Privatësisë të Oraime.

Pas porositës së blerësi, Oraime do të dërgojë një konfirmim se porosia është pranuar ("Konfirmimi i Porosisë") në adresën e email-it të shënuar nga blerësi. Në këtë pikë, Oraime pranon të dërgojë produktin e porositur nga blerësi dhe, si rrjedhojë, një marrëveshje që përmban këto Kushte & Kondicione hyjnë në fuqi dhe është e detyrueshme midis Oraime dhe blerësit.

Konfirmimi i Porosisë përmban:

 • detajet e kontaktit të Ekipit të Mbështetjes së Oraime;
 • mënyrën e dërgesës;
 • çmimin, përfshirë të gjitha taksat për produktin;
 • informacion mbi: garancinë, shërbimin pas shitjes, kushtet nën të cilat blerësi mund të përdorë të drejtën e tërheqjes dhe formularin model për të drejtën e tërheqjes.

3.3. Anulimi i Porosisë

Oraime rezervon të drejtën për të anuluar porosinë, pa detyrim për të kompensuar blerësin për humbje të tjera përveç rimbursimit të shumës së pranuar nga blerësi, në rastet e mëposhtme:

 • porosia është shënuar nga sistemet e sigurisë të Oraime si një porosi e pazakontë ose e prekshme për mashtrim;
 • ka arsye të besohet se blerësi është nën moshën 16 vjeç;
 • ka arsye të besohet se blerësi është një përmesdorues i rregullt;
 • në rastin e gabimeve në ofertë (shih nenin 4.3: 'Gabimet dhe Marrëveshjet');
 • në rrethana të jashtëzakonshme, produkti rezulton të mos jetë në dispozicion ose të mos jetë në stok pasi është dërguar një Konfirmim i Porosisë;
 • Oraime nuk mund të dërgojë produktin në adresën e dhënë nga blerësi, për shkak të një ngjarjeje që ndodh jashtë kontrollit të Oraime (shih nenin 9: 'Forca e Mëvarur').

4. Çmimi dhe Pagesa 4.1. Pagesa dhe Valuta

Oraime lejon përdoruesit e faqes së internetit të ndryshojnë faqen e vendit duke ndryshuar flamurin e vendit. Nëse blerësi ndryshon flamurin e vendit, valuta në të cilën shfaqen çmimet mund të ndryshojë.

4.2. TVSH-ja (Taksës së Shtuar të Vlerës)

Të gjitha çmimet në faqen e internetit përfshijnë 18% TVSH, në përputhje me ligjstacionin e zbatueshëm në Republiken e Kosoves.

Për blerësit jashtë BE-së, TVSH-ja do të hiqet në kasë. Blerësit jashtë BE-së mund të nënshtrohen detyrave dhe taksave të tjera për importin, të cilat aplikohen kur dërgesa arrin në destinacionin e specifikuar. Në këtë rast, këto kosto mbulohen nga blerësi.

4.3. Gabimet dhe Marrëveshjet

Oraime nuk është i detyruar nga gabimet ose marrëveshjet e qarta në ofertë.

Si rezultat, Oraime nuk është i detyruar të vazhdojë dhe/ose të dërgojë një porosi në rast gabimi në prezantimin e produktit, gabim në çmim ose gabim në përcaktimin e specifikave të produktit nëse:

i) do të duhej të ishte e qartë për blerësin se gabimi ishte një gabim të llojit të shkronjës, ose ii) do të duhej të ishte e qartë për blerësin se, në rrethanat në dorë, nuk do të ishte e arsyeshme të priste se produkti do të ishte në dispozicion në nivelin e prezantuar të çmimit ose me specifikat e prezantuara.

4.4. Metodat e Pagesës

Oraime ofron një varietet metodash të sigurta të pagesës.

Metodat tona të pagesës përfshijnë: Master, Amex, Visa, Paypal, IDeal, Sofort, Carte Bancaire, BanContact (BCMC), Klarna.

Disponueshmëria e metodash të veçanta të pagesës mund të ndryshojë, kjo përcaktohet nga faqja e vendit e zgjedhur në faqen e internetit.

Për të gjitha pagesat me kartë krediti ose debit, pagesa do të bëhet në internet, në formë të drejtpërdrejtë dhe në format të enkriptuar (SSL) në institucionin financiar korrespondent, sapo të konfirmohet se të dhënat e dërguara nga blerësi janë të sakta.

4.5. Siguria e Pagesës

Për të ofruar maksimumin e sigurisë në proceset e pagesës, Oraime përdor sistemet e sigurta të pagesës së institucioneve financiare udhëheqëse në tregtinë elektronike. Prandaj, të gjitha të dhënat konfidenciale transmetohen drejtpërdrejtë dhe në format të enkriptuar (SSL) tek institucioni financiar korrespondent.

4.6. Kufiri i Blerjes

Oraime nuk lejon blerjen e produkteve Oraime për qëllime të mëtejshme të riblerjes. Prandaj, nuk është e mundur të porositni më shumë se nëntë (9) produkte njëherësh. Blerësit që dëshirojnë të bëjnë blerje në shumë më të madhe se ky sasi duhet të kontaktojnë Ekipin e Mbështetjes së Oraime duke përdorur formularin e kontaktit të disponueshëm këtu.

5. Kodet Promocionale

Kodet promocionale nuk mund të përdoren në kombinim me oferta/promocione të tjera. Për shembull, kodet promocionale nuk janë të vlefshme për Kutitë dhuratë kur një zbritje ekzistuese është aplikuar tashmë (përveç nëse ndryshe thuhet në ofertë). Kodet promocionale nuk mund të përdoren në porosi të mëparshme dhe nuk janë të rimbushshme.

6. Mirëmbajtja e Garancisë 6.1. Kushtet e Garancisë

Oraime ofron një garanci në përputhje me kushtet e parashikuara në Garancinë e Oraime përkatëse për një periudhë prej një (1) viti nga data e blerjes.

6.2. Detyrat e Blerësit gjatë Periudhës së Garancisë

Për të bërë pretendimin nën këtë garanci, blerësi duhet të bëjë kërkesën tek Oraime brenda një (1) viti nga data e blerjes dhe duhet të plotësojë kërkesën për garanci që gjendet në faqen e internetit.

6.3. Detyrat e Oraime gjatë Periudhës së Garancisë

Oraime do të sigurojë riparimin ose zëvendësimin e produktit që rezulton të ketë një mangësi të zakonshme teknike dhe/ose prodhuese. Oraime do të bëjë këtë falas.

6.4. Zbatueshmëria e Garancisë

Garancia nuk do të jetë zbatueshme në raste të dëmtimeve ose mangësive të shkaktuara nga:

 • marrja e produktit në përdorim të gabuar ose të paligjshëm;
 • përdorimi i produktit në mënyrë të paligjshme ose të gabuar;
 • përdorimi i produktit për qëllime të tjera përveç përdorimit të zakonshëm të një orari të ngjashëm;
 • ndryshimet e produktit që janë bërë nga blerësi ose një person tjetër;
 • dëmtimet e shkaktuara nga aksidentet, goditjet, përpjekjet për të riparuar, thithjet ose shpërthimet që janë shkaktuara nga ngjarje të jashtëzakonshme;
 • mospërmbushja e rekomandimeve të Oraime për kujdes dhe mirëmbajtje të përditshme;
 • dëmtimet e shkaktuara nga përdorimi i një pjese jo-original Oraime ose pjesë të përdorura.

7. Të Drejta e Kthimit dhe Formulari i Kthimit

Blerësit kanë të drejtën tërheqjen brenda një periudhe prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të produktit.

7.1. Procedura e Tërheqjes

Për të kryer një tërheqje, blerësi duhet të kthejë produktin në përputhje me procedurat dhe kohëzgjatjen e specifikuara në Formularin e Kthimit, i cili është i disponueshëm në faqen e internetit.

7.2. Kosto e Kthimit

Të gjitha kostot e kthimit, përfshirë kosto të tjera të mundshme të lidhura me të drejtën e tërheqjes, janë të ngarkuara nga blerësi.

7.3. Pagesa e Tërheqjes

Pas marrjes së një tërheqjeje të vlefshme dhe produktit të kthyer, Oraime do të rimbursojë shumën e paguar nga blerësi përmes kanalit të pagesës origjinale, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e marrjes së tërheqjes.

7.4. Produktet e Pamundura për Tërheqje

Tërheqja nuk është e mundur për produktet që kanë ndryshime dhe personalizime sipas kërkesës së blerësit.

8. Rimbursimi i Shumës së Përmbajtjes së Papërdorur

Oraime nuk është i detyruar të rimbursojë shumën e papërdorur të përmbajtjes për një produkt të zvogëluar nga vlera në rezultat të përdorimit të papërshtatshëm të produktit.

9. Forca e Mëvarur 9.1. Mjedisi i Jashtëzakonshëm

Nuk do të ketë ndonjë përgjegjësi për ndonjë dëm të shkaktuar nga një ngjarje që ndodh jashtë kontrollit të Oraime, që përfshin porosinë e çdo produkti.

10. Zbatueshmëria e Kushteve

Kushtet dhe Kondicionet janë të zbatueshme për çdo marrëveshje midis Oraime dhe blerësit, duke përfshirë porositë përmes faqes së internetit dhe dërgesat që i përcillen këtyre porosive.

11. Çështje Ligjore dhe Kompetenca Gjyqësore

Kushtet dhe Kondicionet, si dhe marrëveshjet midis Oraime dhe blerësve, janë në përputhje me ligjet e Republikes se Kosoves. Çështjet që nuk zgjidhen me marrëveshje ndërmjet palëve do të drejtohen nga Gjykata e Qarkut, duke përfshirë për çështje jashtë kontratës.


Ju lutem, sigurohuni që të konsultoheni dhe të kuptoni këto Kushte të Përgjithshme para se të bëni një blerje përmes faqes së internetit Oraime.com

Pyetjet me te Shpeshta

Mund të anulojmë porosinë vetëm nëse produktet nuk janë përpunuar dhe dërguar ende.

Ju lutemi, vini re se ne gjithmonë përpiqemi të përpunojmë çdo porosi sa më shpejt të jetë e mundur, sidomos porositë me personalizime. Kjo zakonisht bëhet brenda 12 orëve të para pas blerjes.

Nëse dëshironi të anuloni porosinë, ju lutemi, na kontaktoni përmes bisedës në drejtpërdrejtë ose dërgoni një kërkesë përmes formularit të kontaktit.

Në rast se porosia është dërguar tashmë, zbatohet procedura standard e kthimit.

Ju lutemi, vini re se nuk pranojmë kthime të artikujve të personalizuar.

Kodet e zbritjes nuk mund të përdoren kur një promocion tjetër është aktiv, dhe as nuk mund të përdoren së bashku me koda të tjera të zbritjes.

Pas vendosjes së një porosie, kemi disa etapa të verifikimit për të siguruar sigurinë më të lartë për klientët tanë.

Nëse porosia juaj është e suksesshme, duhet të merrni një konfirmim porosie brenda 2 orësh përmes adresës së emailit që keni dhënë gjatë pagesës. Ju lutemi, kontrolloni folderin e spamit, mund të ndodhet aty email-i i konfirmimit.

Nëse jo, ju lutemi na kontaktoni përmes bisedës në drejtpërdrejtë ose formularit të kontaktit dhe ne do t'ju ndihmojmë në këtë çështje.

Të gjitha produktet tona dërgohen nga magazina jonë në Republiken e Kosoves.

Nëse keni vështirësi në aktivizimin e kodit tuaj të zbritjes, ju lutemi na kontaktoni përmes bisedës në drejtpërdrejtë ose përmes formularit të kontaktit.

Të gjitha porositë nuk do të përmbajnë ndonjë lloj dokumentacioni fizik, përveç një fletë-paketeje që tregon vetëm emrin e produktit(ve) që ishin përfshirë në porosi.

Për çdo pyetje tjetër në lidhje me faturën tuaj, mos ngurroni të kontaktoni shërbimin tonë ndaj klientëve.

Fatkeqesishte, ne nuk kemi aftësi të ndryshojmë adresën pasi detajet e porosisë janë dërguar në magazinën tonë. Nëse dëshironi të ndryshoni adresën e dërgesës, ju lutemi të kontaktoni shërbimin e transportit.

...